Ward List of Puramattam

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G03018001 GYALAXI NAGAR 417 492 0
2 G03018002 KAVUNGUMPRAYAR 426 465 0
3 G03018003 VENNIKKULAM 401 458 0
4 G03018004 VALANKARA 434 465 0
5 G03018005 PADUTHODU 533 576 0
6 G03018006 MUTHUPALA 472 468 0
7 G03018007 VELLARA 436 446 0
8 G03018008 KOTHAKULAM 350 412 0
9 G03018009 MEMALA 394 468 0
10 G03018010 MUNDAMALA 436 514 0
11 G03018011 NEELAVATHUKKAL 501 549 0
12 G03018012 PURAMATTAM 499 560 0
13 G03018013 UMIKKUNNU 461 521 0