Ward List of Tanur

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 B10114006 Thuvvakkadu
2 B10114008 Kurukkol
3 B10114007 Varanakkara
4 B10114009 Thalakkadathur
5 B10114010 Ponmundam
6 B10114012 Pakara
7 B10114013 Vattathani
8 B10114014 Niramaruthur
9 B10114015 Kaladu
10 B10114016 Moolakkal
11 B10114001 Ozhur
12 B10114002 Ayyaya
13 B10114003 Perumanna
14 B10114004 Klari
15 B10114005 Kadungathukundu
16 B10114011 Vailathur