Ward List of Attapadi

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 B09097001 PALOOR
2 B09097002 PUDUR
3 B09097003 CHALAYUR
4 B09097004 KOTTATHARA
5 B09097005 ANAKKATI
6 B09097006 SHOLAYUR
7 B09097007 CHITTOOR
8 B09097008 AGALI
9 B09097009 KARARA
10 B09097010 JELLIPARA
11 B09097011 CHEMMANNUR
12 B09097012 CHINDAKKI
13 B09097013 THAVALAM