Ward List of Aryad

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G04018001 SAMSKARIKA NILAYAM 537 578 0
2 G04018002 KAITHATHIL 524 602 0
3 G04018003 ASHAN SMARAKA GRANDASHALA 610 654 0
4 G04018004 KOMALAPURAM 459 503 0
5 G04018005 LUTHARAN HIGH SCHOOL 619 636 0
6 G04018006 KRISHIBHAVAN 582 641 0
7 G04018007 CHARAMPARAMP 577 560 0
8 G04018008 SARGAWARD 710 768 0
9 G04018009 CHEMPANTHARA 626 693 0
10 G04018010 THIRUVILAKK 847 888 0
11 G04018011 AYYANKALI 519 578 0
12 G04018012 NAVADHARSA 538 636 0
13 G04018013 RAMAVARMA 814 837 0
14 G04018014 PASHNAMPALAM 830 931 0
15 G04018015 IKYABHARATHAM 553 582 0
16 G04018016 NONTOWN THUMPOLI 752 873 0
17 G04018017 THUMPOLI COASTAL AREA 736 715 0
18 G04018018 A. S .KANAL 641 749 0